Algemene voorwaarden

Introductie

Op deze site wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over internet- en internet gerelateerde diensten van KPN Zakelijk Glas. Tevens wordt u de mogelijkheid geboden om die diensten direct bij de KPN business partners te bestellen.

Op de levering van producten en diensten door de KPN business partners zijn algemene voorwaarden van toepassing. Bij het plaatsen van een bestelling worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het Privacy Statement van de betreffende KPN Business Partner. De algemene voorwaarden en privacy statements zijn te vinden op de website van de betreffende KPN Business Partner. U vindt de voorwaarden en privacy statements ook hier .

Deze sitevoorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van deze site. Door gebruik te maken van deze site verklaart u zich akkoord met deze sitevoorwaarden en met het gebruik van uw gegevens op deze site.

Deze sitevoorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Daarom adviseren wij u de voorwaarden periodiek op wijzigingen na te gaan. U kunt de tekst van deze sitevoorwaarden opslaan en/of printen voor later gebruik.
Voor meer informatie over Zakelijkglas.nl, klik hier.

Gebruik persoonsgegevens op deze site

Zakelijkglas.nl kan gegevens van gebruikers van deze site bijhouden.
Zakelijkglas.nl kan bijvoorbeelduw surf- en klikgedrag op deze site bijhouden.
Zakelijkglas.nl houdt tevens de gegevens bij die door u op deze site bewust worden achterlaten.

Meer informatie over welke gegevens Zakelijkglas.nl op deze site bijhoudt, waarvoor deze gegevens door Zakelijkglas.nl worden gebruikt en wat dit voor u als klant betekent vindt u in het privacystatement van KPN. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het privacystatement en met het bijhouden en gebruiken van uw gegevens voor de in deze voorwaarden en in het privacystatement genoemde doelen.

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten

Deze site bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Zakelijkglas.nl en van derden rusten. Gedacht kan worden aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina's. Daarnaast biedt deze site toegang tot tegen aanzienlijke kosten samengestelde databases. Om haar belangen en die van derden hierbij te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze site:

1. Het is niet toegestaan onderdelen van deze site elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om deze site op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

2. Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar deze site, mits naar de homepage wordt gelinkt. Zakelijkglas.nl behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van deze site. Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze site zo in te richten dat een internetgebruiker deze site in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair Use

Het is niet toegestaan van deze site gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze site, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Links naar sites van derden

Deze site bevat hyperlinks naar andere websites, waaronder de bestelprocessen voor de op deze pagina gepresenteerde diensten van de betreffende aanbieders. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina's aangegeven afwijkende voorwaarden. Zakelijkglas.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's of voor de op deze sites als download aangeboden software.

Aansprakelijkheid/Disclaimer

Op deze website worden diensten aangeboden van KPN en door KPN geselecteerde partijen. De website pretendeert niet onafhankelijk te zijn, noch om een volledig overzicht van in de markt beschikbare diensten te geven.
Zakelijkglas.nl streeft er naar de gegevens op deze site zorgvuldig en correct weer te geven. Zakelijkglas.nl kan de volledigheid beschikbaarheid en juistheid van op deze site voorkomende gegevens echter niet volledig garanderen.

Gegevens op deze site kunnen zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd worden.

Zakelijkglas.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens, behalve indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

Zakelijkglas.nl is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze site, of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Zakelijkglas.nl.

Geschillen, toepasselijk recht

Deze website en deze sitevoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met gebruik van deze website ontstaan, geschillen over de toepasselijkheid van deze voorwaarden daaronder begrepen, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter te Den Haag.